DELTA

دوره دلتا

Delta (Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages) (دلتا) نوعی سنجش برای مدرسین با تجربه ی زبان انگلیسی است که توسط دانشگاه کمبریج طرح ریزی شده و آزمون آن گرفته میشود. و در دو نوع پاره وقت و تمام وقت ارایه میشود.
دلتا برای مدرسانی تعبیه شده است که حداقل یک سال سابقه تدریس دارند. متقاضیان این دوره ها باید حداقل نمره ی c1 Common European Framework of Reference for Languages را داشته باشند.
دلتا متشکل از سه طرح کلی است که می توان آنها را با هم یا جداگانه در هر جهت و در هر دوره زمانی مورد استفاده قرار داد. طرح دو نیاز به حضور در مرکز دلتای مجاز دارد تا عملیات تدریس بتواند پشتیبانی و ارزیابی شود. نیازی نیست که در یک مرکز دلتا شناخته شده برای طرح های یک و سه مراجعه شود، کاندیداهایی که موفق به کسب گواهی نامه برای هر طرح می شوند و علاوه بر یک گواهینامه کلی برای تکمیل موفقیت آمیز تمام سه طرح برای هر طرح به طور جداگانه مدرک دریافت خواهند کرد.
هر سه طرح بر تئوری و عمل دارد، اگر چه تمرین تدریس فقط در ماژول دوم مورد ارزیابی قرار می گیرد. دلتا نیز به معلمان فرصتی برای پیگیری زمینه های تخصصی در ماژول 3 به متقاضی میدهد(برنامه درسی، برنامه و ارزیابی دوره در متن منطقه ی تخصصی انتخاب شده یا تخصیص گسترده ای در مدیریت و ELT در زمینه مدیریت انتخابی منطقه تخصصی)
دلتا برای کمک به متقاضیان به عنوان معلم و زمینه سازی پیشرفت شغلی آنها طراحی شده است.

سه ماژول دلتا عبارتند از:

ماژول اول – درک زبان، روش شناسی و منابع برای آموزش
این ماژول بر پایه آموزش و یادگیری زبان انگلیسی در محدوده ی ELT متمرکز است.
ماژول دوم – توسعه حرفه ای
این طرح بر توسعه آگاهی و تخصص در رابطه با اصول و تمرین حرفه ای تدریس زبان انگلیسی در محدوده ی ELT متمرکز است.
ماژول 3 – گزینه 1: گسترش تمرین و تعلیم آموزش زبان انگلیسی یا گزینه 2: مدیریت آموزش زبان انگلیسی.
این طرح متمرکز بر گسترش دانش دانش آموزان از تخصص خاص و درک طراحی، تست و ارزیابی برنامه (Option 1) یا مدیریت ELT (Option 2) است.
هر سه ماژول بر تئوری و عمل متمرکز هستند، هرچند تمرین تدریس تنها در ماژول دوم به طور مستقیم ارزیابی می شود. متقاضیان فرصت دارند تمرکز خود را بر یک مورد به طور تخصصی از آموزش در ماژول دو و سه بپردازند. متقاضیان ممکن است یک دوره را در یک مرکز دنبال کنند یا مستقل از طرح های یک و سه آماده شوند. طرح دو نیاز به حضور در مرکز دلتا دارد تا تدریس را پشتیبانی و ارزیابی کند. یک دوره ی طرح دو شامل 200 ساعت آموزش می شود، از جمله 100 ساعت آموزش و 100 ساعت یادگیری مستقل (خواندن و تحقیق و آماده سازی تکالیف).

تاریخ دوره، هزینه ها، قالب درس (مثلا یادگیری چهره به چهره، یادگیری از راه دور) توسط هر مرکز تعیین می شود. ماهیت دقیق هر دوره از مرکز به مرکز متفاوت خواهد بود،اما همه دوره ها محتوای همان مطالب را پوشش می دهد، همانطور که در برنامه درسی دلتا که توسط ارزیابی زبان انگلیسی کمبریج ارائه